KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Tahkim kararlarının devlet mahkemelerinde alınan kararlar gibi tarafları bağlayıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, tarafların bu kararlara karşı başvuru yapabileceği yollar sınırlıdır. Hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hem de Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) tarafından sunulan tek seçenek, İptal Davası açmaktır. Ancak, bu davalar için belirli sınırlamalar bulunmaktadır ve taraflar, bu sınırlar dışında herhangi bir nedenden dolayı iptal davası açamazlar.
Yargıtay uzun yıllardır tahkim yargılaması esnasında bilinmesine rağmen tahkim sürecinde dile getirilmemiş itirazlara dayalı iptal taleplerini reddediyor. Burada en dikkat çekici olan hakemin niteliklerine, bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin iptal taleplerinin reddedilmesidir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 11.07.2023 tarihli kararında, yargılamanın esasına uygulanacak hukuku bilmediği gerekçesiyle atandığı zaman reddi talep edilmeyen tek hakemin verdiği karara karşı bu gerekçeyle açılan iptal davasını reddetmiştir. Söz konusu kararda davacı (tahkim davasında davacı- karşı davalı), Milletlerarası Ticaret Odası Divanı tarafından atanan Azeri tek hakemin, Türkçe bilmesine rağmen Türk hukukunu bilmediğini ve bu nedenle de uyuşmazlığın Türk hukukunu bilmeyen bir hakem tarafından karara bağlanmasının doğru olmadığı gerekçesiyle kararın iptalini talep etmiştir.

Uyuşmazlıkta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tek hakemin Divan tarafından atandığını bildiren e-posta ekinde tek hakemin ayrıntılı özgeçmişinin paylaşılmasına ve taraflara tek hakemle ilgili itirazları varsa bunu tebellüğden itibaren 30 gün içinde Sekreteryaya bildirmelerinin hatırlatmasına rağmen (ICC Tahkim Kurallarının md. 14(2)) Davacının hakemin atanmasına itiraz etmediği ve tek hakem tarafından hazırlanan görev belgesini yine hakemin görev yapmasına itiraz etmeden imzaladıkları gerekçeleriyle iptal davasını reddetmiş ve Yargıtay 11. HD. bu kararı onamıştır. 

Bu örnekler, tahkim sürecinde tarafların dikkat etmesi gereken hususları ve iptal davası açma hakkının sınırlarını göstermektedir. Tarafların, hakem ataması ve sürecin ilerleyişi konusunda daha dikkatli olmaları ve gerekli itirazları zamanında ve uygun şekilde yapmaları gerekmektedir. Aksi halde, Yargıtay gibi mercilerin iptal taleplerini reddetmesiyle karşılaşabilirler.